Copyright & disclaimer

Copyright

Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Niets op deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van deze website. De eigenaar van deze website beoogt op geen enkele wijze inbreuk te maken op geldende wetten, regelgeving en rechten van anderen.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Plottervergelijk.nl is het niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.
Plottervergelijk.nl heeft tevens het recht om – tenzij anders overeengekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, muziek- en beeldmateriaal.

 

 

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de inhoud en het gebruik van deze website. Door het gebruik van de website accepteer je de disclaimer.

Ondanks de aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kan Plottervergelijk.nl niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site.

Deze website is geen neutrale vergelijker. De op deze website weergegeven overzichten en teksten zijn gemaakt op persoonlijke titel en beogen niet een onafhankelijke of deskundige vergelijking weer te geven. De overzichten en beoordelingen zijn mogelijk niet volledig.

De informatie op deze website is afkomstig van de websites van de getoonde printer fabrikanten en tests door HP en beoordelingen van HP van concurrerende producten (gedetailleerd testrapport is op aanvraag beschikbaar bij HP). Specificaties kunnen gedurende publicatie van deze gegevens wijzigen.

Aan de informatie op deze website kunnen geen enkele rechten worden ontleend. Handelingen en activiteiten naar aanleiding van de informatie die is verstrekt op de websites, inclusief het opvolgen van enig advies dat is gegeven op de websites, zijn geheel voor eigen risico. Consulteer altijd een deskundige en/of specialist.

Plottervergelijk.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of de (on)bereikbaarheid van de website. Plottervergelijk.nl kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Plottervergelijk.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Op deze site treft u mogelijk links aan naar andere websites. Plottervergelijk.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens.
Alle rechten zijn voorbehouden.